FEDERATION DE LA POLONIA DE FRANCE

  Charte de la Polonia 

FEDERATION Ass. membres Magazine POLONIA Evenements Archives Contact

 

Lien1
Lien2
Lien3

 
PREAMBULE


        La "POLONIA DE FRANCE"", réunie en CONGRES NATIONAL à LENS (Pas de Calais), les Cinq et Six Juillet de l'an Deux Mille Deux et constituée en assemblée par la convocation des associations franco-polonaises connues sur l'ensemble du territoire français, en présence de 185 personnes ayant pris part aux débats,
 • se définissant comme composée de personnes physiques et morales résidant sur le territoire français, ayant des liens avec la Pologne et la Nation Polonaise, soucieuses de pérenniser l'ensemble des valeurs constituant leur double culture, française et polonaise,
 • consciente de la valeur de son héritage historique, culturel, linguistique et spirituel, entendant préserver sa singularité au sein de la Nation française,
 • profondément attachée aux libertés, à la tolérance, aux droits et devoirs de chacun,
 • soucieuse de renforcer les liens d'amitié millénaire entre nos deux Nations,
 • résolue à renforcer l'esprit d'écoute, de coopération et d'entraide entre ses membres et promouvoir le rayonnement de la Pologne dans le monde
TEMOIGNE SA RECONNAISSANCE


à la Nation française qui a accueilli l'Emigration polonaise et facilité son intégration en respectant son identité,

REND HOMMAGE
 • Aux combattants des Armées et de la Résistance de France et de Pologne dont la fraternité d'armes s'est illustrée au service de leurs Patries, de l'Europe et du monde: " Pour Votre Liberté et la Nôtre ",
 • A tous ceux qui, en Pologne et en France, ont souffert et combattu pour que la Pologne recouvre ses libertés et redevienne un pays libre et démocratique,
 • A la Mission Catholique Polonaise dont la présence en France depuis 1836 a été et demeure un élément essentiel dans le maintien des valeurs religieuses, culturelles et linguistiques au sein de la Polonia et des Amis de la Pologne,
 • Aux enseignants et à toutes les institutions, associations et organisations qui oeuvrent pour la préservation et le développement des valeurs qui nous sont chères, et à tous ceux qui se consacrent bénévolement à ces tâches,
 • A la représentation diplomatique polonaise en France pour l'aide et le soutien apportés à la Communauté d'origine polonaise,
ET PROMULGUE LA PRESENTE
CHARTE DE LA POLONIA DE FRANCE


        La POLONIA DE FRANCE, composée de personnes physiques et morales, résidant sur le territoire français, liées à la communauté d'origine polonaise par leurs origines familiales, leur nationalité ou des liens d'attachement particuliers d'amitié ou de coopération avec la Pologne et le Peuple polonais, soucieuse de pérenniser une amitié millénaire et l'héritage de deux siècles d'émigration, entend promouvoir ses traditions, sa culture et l'esprit d'entraide. Elle institue entre les adhérents à la présente Charte une instance représentative dénommée:
 
CONSEIL NATIONAL DE LA POLONIA DE FRANCE.
          Article 1 :
 • Le CONSEIL NATIONAL DE LA POLONIA DE FRANCE vise à promouvoir l'image de la Polonia et de la Pologne et à défendre les valeurs et intérets de ses membres chaque fois qu'il s'avère nécessaire et par les moyens appropriés. Il a pour objet de représenter la Polonia de France auprès des instances publiques ou privées.

          Article 2 :
 • Le CONSEIL NATIONAL DE LA POLONIA DE FRANCE coordonne et facilite l'action des personnes physiques et morales membres dudit Conseil dans le respect de leur indépendance.

          Article 3 :
 • Le CONSEIL NATIONAL DE LA POLONIA DE FRANCE peut coopérer avec toutes personnes physiques et morales poursuivant les memes buts.

          Article 4 :
 • Le CONSEIL NATIONAL DE LA POLONIA DE FRANCE respecte les valeurs et traditions chrétiennes tout en laissant à chacun la liberté de ses convictions.

          Article 5 :
 • Le CONSEIL NATIONAL DE LA POLONIA DE FRANCE oeuvre pour le rayonnement de la langue et de la culture polonaises en France. Il favorise le rayonnement de la langue et de la culture française en Pologne.

 

 
PREAMBULA


        POLONIA FRANCUSKA, zebrana na KONGRESIE KRAJOWYM w LENS (departament Pas de Calais) piatego i szóstego lipca dwa tysiace drugiego roku i ukonstytuowana w zgromadzenie w wyniku wezwania wystosowanego do stowarzyszen francusko-polskich na calosci terytorium francuskiego, w obecnosci 185 osób bioracych udzial w obradach,
 • okreslajac sie jako zlozona z osób fizycznych i prawnych osiadlych na terytorium francuskim, majacych zwiazki z Polska i Narodem Polskim, dbajacych o zachowanie calosci wartosci tworzacych ich podwójna kulture, francuska i polska,
 • swiadoma wartosci swego dziedzictwa historycznego, kulturalnego, jezykowego i duchowego, zamierzajaca zachowac swa specyfike w lonie Narodu Francuskiego,
 • gleboko przywiazana do wolnosci, tolerancji, praw i obowiazków kazdego, - dbajaca o wzmocnienie wiezi odwiecznej przyjazni miedzy naszymi dwoma Narodami
 • zdecydowana wzmocnic ducha otwartosci, wspólpracy i wzajemnej pomocy miedzy swymi czlonkami i przyczyniac sie do promieniowania Polski w swiecie,
SKLADA SWIADECTWO SWEJ WDZIECZNOSCI


Francji i Francuzom, który przyjeli emigracje polska i ulatwili jej integracje respektujac jej tozsamosc,

WYRAZA UZNANIE
 • Kombatantom Wojsk i Ruchu Oporu Francji i Polski, których braterstwo broni wslawilo sie w sluzbie ich Ojczyzn, Europy i swiata: "Za Wasza Wolnosc i Nasza...",
 • Wszystkim tym, którzy, w Polsce i we Francji, cierpieli i walczyli, aby Polska mogla odzyskac swe swobody i znowu stac sie krajem wolnym i demokratycznym,
 • Polskiej Misji Katolickiej, której obecnosc we Francji od 1836 roku byla i pozostaje zasadniczym elementem w utrzymywaniu wartosci religijnych, kulturalnych i jezykowych w lonie Polonii i wsród Przyjaciól Polski,
 • Nauczycielom i wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i organizacjom, które dzialaja na rzecz zachowania i rozwoju wartosci, które sa nam drogie, oraz tym wszystkim, którzy ochotniczo poswiecaja sie tym zadaniom,
 • Polskiej reprezentacji dyplomatycznej we Francji - za pomoc i wsparcie udzielone spolecznosci pochodzenia polskiego,

I PROMULGUJE NINIEJSZA KARTE POLONII FRANCUSKIEJ

POLONIA FRANCUSKA, zlozona z osób fizycznych zamieszkalych we Francji i prawnych osiadlych na terytorium francuskim, zwiazanych ze spolecznoscia pochodzenia polskiego przez swoje pochodzenie rodzinne, swoja narodowosc lub zwiazki szczególnego powiazania przyjaznia albo wspólpraca z Polska i Narodem Polskim, dbajaca o zachowanie odwiecznej przyjazni i dziedzictwa dwóch wieków emigracji, zamierza wspierac swe tradycje, swa kulture i ducha wzajemnej pomocy. Ustanawia ona wsród przyjmujacych niniejsza Karte instancje przedstawicielska o nazwie:

KRAJOWA RADA POLONII FRANCUSKIEJ.

   Artykul 1 :

 • KRAJOWA RADY POLONII FRANCUSKIEJ zabiega o wlasciwy wizerunek Polonii i Polski oraz broni wartosci i interesów swoich czlonków za kazdym razem gdy to okazuje sie konieczne i stosownymi srodkami. Jej zadaniem jest reprezentowanie Polonii Francuskiej wobec instancji publicznych lub prywatnych.

          Artykul 2 :
 • KRAJOWA RADA POLONII FRANCUSKIEJ koordynuje i ulatwia dzialanie osób fizycznych i prawnych wchodzacych w sklad owej Rady w poszanowaniu ich niezaleznosci.

          Artykul 3 :
 • KRAJOWA RADA POLONII FRANCUSKIEJ moze wspólpracowac z wszystkimi osobami fizycznymi i prawnymi zdazajacymi do tych samych celów.

          Artykul 4 :
 • KRAJOWA RADA POLONII FRANCUSKIEJ respektuje wartosci i tradycje chrzescijanskie, pozostawiajac zarazem kazdemu swobode przekonan.

          Artykul 5 :
 • KRAJOWA RADA POLONII FRANCUSKIEJ dziala na rzecz upowszechniania jezyka i kultury polskiej we Francji. Sprzyja ona upowszechnianiu jezyka i kultury francuskiej w Polsce.

     Federacja Polonii Francuskiej - Wszelkie prawa zastrzezone - Copyright ©  FPF