FEDERATION DE LA POLONIA DE FRANCE

 Assemblée Générale 

FEDERATION Ass. membres Magazine POLONIA Evenements Archives Contact

 

Lien1
Lien2
Lien3

Ta strona jest w trakcie aktualizacji

      2008-2011              

17 décembre 2011 Assemblée Générale Ordinaire 2011. (plus .....)

Na ostatnim Walnym Zebraniu Federacji Polonii Francuskiej do Krajowej Rady  FPF zostali przyjeci z dniem 2 maja 2009 nastepujacy czlonkowie:
 
Pani ALOSZKO Grazyna- reprezentujaca Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego w Paryzu;
 
Pani BERTAUD Bozena- reprezentujaca stowarzyszenie-Union Franco-Polonaise  St Maur;
 
Pan D'ARC Jean-Louis- reprezentujacy stowarzyszenie-France-Pologne Paris;
 
Pani GLOWACKA Marzenna- reprezentujaca stowarzyszenie-Association France-Pologne St, Maur des Fosses.
 
Tym samym zastapia oni 4 innych czlonkow Krajowej Rady, ktorzy wczesniej sami poddali sie do dymisji. Sa to;
 
1. Pani Trojanowska-Duluc  Alicja   ze stowarzyszenia - Ass. Polonia Sarthe- (dymisja-31.05.2008);
2. Pan Dudek Roman  ze stowarzyszenia - Ass. Franco-Polonaise de Dordogne-(dymisja-31.05.2008);
3. Pan Ptak Janusz  ze stowarzysenia - Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Polskich we Francji- (dymisja-04.10.2008).
4. Pani Provost Barbara  ze stowarzysenia - Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Polskich we Francji- (dymisja-02.05.2009).
 

WALNE ZEBRANIE        Zgodnie ze Statutem najwyzsza wladza Federacji jest Walne Zebranie, które:

  • Ustala linie zasadnicze dzialalnosci Krajowej Rady Federacji
  • Dokonuje wyborów czlonków Rady w glosowaniu tajnym
  • Aprobuje raport dzialalnosci Rady
  • Aprobuje raport finansowy Rady

        Walne Zebranie Federacji (WZ) zbiera sie przynajmniej raz na rok na wezwanie Krajowej Rady Federacji lub conajmniej jednej czwartej delegatów ostatniego Walnego Zebrania.

        Obecnosc conajmniej 50% delegatów Walnego Zebrania jest niezbedna aby zebranie moglo sie odbyc w pierwszym terminie, przy czym kazdy delegat moze dysponowac tylko jednym upowaznieniem. W przypadku braku wiekszosci delegatów Walne Zebranie moze zostac zorganizowane natychmiast w 2-gim terminie, w którym decyzje moga byc podjete zwykla wiekszoscia glosów delegatów obecnych na zebraniu.

        Prezydium Krajowej Rady jest odpowiedzialne za przygotowanie Walnego Zebrania. Ustala on porzadek zebrania, czuwa nad jego przebiegiem i wysuwa propozycje na Przewodniczacego WZ i jego Sekretarza.

        Sprawdzeniem mandatów kandydatów do organów Federacji zajmuje sie Komisja Wyborcza wyloniona sposród delegatów nie bedacych ani czlonkami ani kandydatami do Rady Federacji.

        Walne Zebranie dokonuje wyboru Komisji Kontrolnej zlozonej z 3 delegatów nie bedacych ani czlonkami ani kandydatami do Rady Federacji, w celu sprawdzenia ksiegowosci Federacji.

        Delegatami na Walne Zebranie sa reprezentanci stowarzyszen-czlonków Federacji, wybrani przez nie na swoich WZ w liczebnosci:

  • stowarzyszenie liczace do 20 czlonków aktywnych - 1 delegat
  • stowarzyszenie liczace od 21 do 50 czlonków aktywnych - 2 delegatów
  • stowarzyszenie liczace od 51 do 100 czlonków aktywnych - 3 delegatów
  • stowarzyszenie liczace poand 100 czlonków aktywnych - 4 delegatów

        Kazde stowarzyszenie ponosi samodzielnie odpowiedzialnosc za ilosc zloszonych czlonków. Liczba ta moze byc sprawdzona w kazdej chwili zgodnie z Regulaminem Wewnetrznym Federacji.

        Stowarzyszenia niezarejstrowane i czlonkowie indywidualni sa zgrupowani w Kolegium Niezaleznych, które wybiera swoich delegatów na Walne Zebranie wedlug tych samych regul jakie obowiazuja dla stowarzyszen.

ASSEMBLEE GENERALE
   
       L'Assemblée Générale de la Fédération de la Polonia de France (AG) se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseil National ou du quart des délégués r la dernicre Assemblée Générale.

        La présence physique d'au moins 50% plus un des membres de l'Assemblée Générale est nécessaire pour la validité des délibérations en premicre convocation, chaque délégué pouvant etre porteur au maximum d'un seul pouvoir. Dans le cas ou cette majorité n'est pas atteinte, une deuxicme Assemblée Générale est immédiatement ouverte, lors de laquelle les décisions sont prises r la majorité simple des membres présents.

        Le Bureau du Conseil National prépare l'Assemblée Générale, fixe l'ordre du jour, veille sur son déroulement et propose son ou ses présidents de séances, ainsi que le secrétaire de séance. La vérification des mandats sera effectuée par la commission des élections composée des membres ne faisant pas partie du Conseil et n'étant pas candidats r en devenir membres.

         L'Assemblée Générale élit une commission des contrôleurs aux comptes composée de 3 membres adhérents chargés de la vérification des comptes de la Fédération, ne faisant pas partie du Conseil et n'étant pas candidats r en devenir membres.

       
  Les délégués des Associations faisant partie de la Fédération, élus par leurs Assemblées Générales ou par leurs Conseils d'Administration, constituent l'Assemblée Générale de la Fédération de la Polonia de France. Ces délégués sont élus r raison de:

1 délégué pour chaque Association qui compte jusqu'r 20 membres,

2 délégués pour chaque Association qui compte entre 21 et 50 membres,

3 délégués pour chaque Association qui compte entre 51 et 100 membres,

4 délégués pour chaque Association qui compte plus de 100 membres.

        Chaque Association est seule responsable du nombre annoncé de ses membres. Ce nombre pourra etre vérifié selon les modalités définies par le Rcglement Intérieur de la Fédération de la Polonia de France.

        Les associations non déclarées et les membres de la Polonia de France qui ne sont adhérents d'aucune de ses Associations sont regroupés en Collcge des indépendants. Ce Collcge élit ses délégués r l'Assemblée Générale dans les memes proportions que celles, ci-dessus, appliquées pour les Associations.

 

                

             Federacja Polonii Francuskiej - Wszelkie prawa zastrzezone - Copyright ©  FPF